Säännöt   (pdf)  [ ← takaisin ]

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Nummi-Pusulan kunta. (2013 alussa Nummi-Pusula liittyi Lohjaan.)

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Nummi-Pusulan kunnassa olevan Ruutinlammen vesiensuojelua, muuta luonnonsuojelua ja maiseman hoitoa sen ranta- ja valumaalueilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys.

 1. toimii puolue- tai vastaaviin eturyhmiin sitoutumatta ja voittoa tavoittelematta tarkoituksesta kiinnostuneiden yhteistyöelimenä.
 2. kokoaa saatavissa olevia tietoja toiminta-alueensa vesistöistä ja niiden tilaan vaikuttavista tekijöistä.
 3. edistää edellä mainittujen tietojen tunnetuksi tekemistä harjoittamalla valistus- ja neuvontatoimintaa.
 4. pyrkii vaikuttaman vireillä oleviin maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin siten, että ympäristösuojelunäkökohdat tulevat riittävässä määrin huomioiduiksi.
 5. tekee esityksiä, aloitteita ja toimii epäkohtien korjaamiseksi.
 6. seuraa epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista sekä toteutumista.
 7. pitää yhteyttä viranomaisiin ja järjestöihin, sekä
 8. järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä toimintansa tukemiseksi.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenillä on oikeus milloin tahansa erota välittömästi yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena perättäisen toimintakautena.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti Ruutinlammen vesi- ja ranta-alueiden omistajia ja asukkaita.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi toimikaudeksi kerallaan. Hallitus valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

6§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä muut yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa niistä lausuntonsa kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa toukokuun ensimmäisen päivän ja elokuun viimeisen päivän välisenä aikana. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjeitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityistä asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kutsu toimitetaan samalla tavoin kuin vuosikokoukseen

8§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
 7. Vahvistetaan toimikautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Päätetään hallituksen ja asiantuntijoiden sekä tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

10§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.